16 nov 2018

Vingåkersvatten? Om du läser vad "vännen Åke" skriver den 2 november så förstår du varför jag publicerar de här raderna.
Hur står det till med säkerheten för vattenleveranserna till Vingåker - var Åkes fråga. Svaret lyder:

"Först lite fakta om hur det ser ut i vår region som Sörmland Vatten hanterar. Vi har totalt 11 vattenverk idag men i framtiden kommer detta bli 10 stycken då stora delar av Flens kommun kommer att få sitt dricksvatten från Katrineholm. Som du beskriver arbetar vi med en samhällsviktig funktion vilket ställer krav att vi arbetar med säkerhet. 
Redan varje gång vi får en vattenläcka så hanterar vi riskerna för den, hur stor blir läckan? Hur många invånare kommer att drabbas osv? Ett sätt att arbeta förebyggande med att skapa en så säker leverans som möjlig är att se hur vi kan rundmata vatten till kunderna, det vill säga att ha fler vägar för vattnet till kund när vi måste stänga av ventiler för att möjliggöra lagning. (Detta är bara ett exempel av flera hur vi arbetar).

Du skriver även om yttre hot som haveri, dataintrång, föroreningar i vatten. Dessa hot finns i vårt samhälle och vi arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser tillsammans med kommunerna och ser över vad vi kan göra, hur vi ska genomföra det, när vi ska genomföra åtgärder mot detta.
Resultatet av detta arbete är ett dokument med handlingsplan som till viss del är sekretessbelagda då vi inte kan lämna ut hur vi arbetar med frågan av samma anledning som det är aktuellt att göra risk- och sårbarhetsarbetet.  

Din fråga om ett vattenverk skulle sluta leverera en dag, vad händer då? Svarat på denna fråga kan vara väldigt olika, lika många svar finns som vad som är orsaken till händelsen. Vattenläcka som tömt ledningsnätet? Föroreningar i vattnet, men kan vattnet levereras i ledningarna? Vattenverket har gått sönder etc?
Vi arbetar med de olika scenariona och bedömer utifrån  ett antal kriterier, skapar handlingsplaner som exempelvis nödvattenplaner finns framtagna.
En nödvattenplan är en plan för hur vi ska leverera dricksvatten till invånarna i händelse av leveransavbrott via vattenledningarna, men då pratar vi nödvattenvolymer (3-5 liter/dygn) till varje kund.

Ett omfattande ämne som är viktigt och sammanfattning är att förebyggande arbete pågår, vi kan tyvärr aldrig till  100 % skydda oss men vi arbetar med frågan för att skapa en säker dricksvattenleverans till våra kunder.

Vad du och alla medborgare kan göra är att värna om vårt dricksvatten – det är vårt viktigaste livsmedel! Vi har en historia i norden som gör att vi har tagit för självklart att vi har ett rent dricksvatten i kranen 24 timmar om dygnet. Kan vi göra det i framtiden, vi ser redan nu att grundvattennivåer i stora delar av Sverige har påverkats senaste åren.

Tips för att spara dricksvatten!

  • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
  • Spara regnvatten för att vattna växer med (på kvällen)
  • Kör fyllda diskmaskiner och tvättmaskiner
  • Ställ en kanna med kallt vatten i kylen så behöver du inte spola för kallt dricksvatten.

Hoppas du känner att du fått svar, du är välkommen att kontakta mig igen med vidare frågor,

Med vänlig hälsning

Helen Sylvefjord
Kommunikation- och Kundservicechef

Föredömligt - Helene Sylvefjord…
BW


15 nov 2018

Flera båtägare har drabbats av förstörda propellrar och båtbottnar på grund av stora stenar på Vingåkersåns botten.  Det hävdar några som bor längs ån. Och nu har de skrivit till kommunen om det här.

Robert Brånn som är arbetsledare på Tekniska förvaltningen i Vingåkers kommun håller med om att det inte ser helt bra ut.

– Det har gjorts en muddring och rensning av ån tidigare och nu är det kanske dags igen. Vi vill ju naturligtvis att till exempel turister och ska kunna åka båt ändra fram till Vingåker, säger han.

 

Hm, undrar just om kommunen har råd med den investering som krävs.
/Åke  


23 sept 2018

Dagen är en söndag vilket i mitt fall gärna blir sådan att jag då blir sittandes i funderingar. Denna gång - varför är allt det kommunen gör så jämrans tråkigt och humorlöst utfört?
Nå, ta det vad det står för - men den åsikten poppade upp när jag tittade på ett par bilder av - sittbänkar. Varför, frågade jag mig, varför i hela fridens namn kan det vara så att det inom kommunens anställda (i chefsställning) inte finns en enda person med ett lekfullt sinnelag?

En sådan där märkligt sällsynt person som "ger fan i vad humorlöst kommunalt  folk tycker" och gör som han (skriver jag för att det skulle var en kvinna tror jag mindre på) gör som han finner vara lite kul och till fördel för kommunens image…

Vanlig trist parkbänk. Nå i alla fall en så spirituellt utförd sådan - som man vanligtvis (på kommunal nivå) vågar sträcka sig. …
Lite mer handfast kul…
Ett synnerligen kul - val - tycker jag…
Mmm - utanför den nya skolan…


10 juli 2018

Hm, mumlade jag när jag mer tydligt att jag inte uppdaterat den sidan på ganska länge. Givetvis skyllde jag genast ifrån mig med "Det händer ju inte nå´t att berätta om" - av sådant som jag finner intressant antar jag då att jag menar…

Men, sa jag, nog kan jag väl i alla fall tycka att invigningen av Tennisparken skulle kunna uppmärksammas. Tänkte jag tydligen för ett par dagar sedan då Madame och jag - mitt på dagen - passerade parken och jag hade kameran med mig.

När jag i dag kollade på bilderna jag tog då blir jag en aning misslynt över mig själv - bilderna känns som något som kommit till lite pliktskyldigast så där.
Kan bero på att där knappast finns några människor med som kan illustrera vad Kuriren satte som rubrik på det reportage tidningen gjorde: En dröm för barnfamiljer.

Hur som haver - Tennisparken ser fin och välordnad ut och ger mig intrycket av att "här har ett antal pedagoger anlitats"- Och JAG är inte helt säker på att jag då menar det som positivt. Funderar vidare på den saken…

Jag missunnar på intet sätt Vingåkers barnfamiljer att få denna fina present men suckade lite misslynt (som jag minns det) då jag efter rundan runt i parken konstaterade att hit kommer jag själv sällan att gå.
Antagligen för att jag tror att det blir svårt att finna en plats som bjuder "lugn och ro".
Kanske jag har fel där - serveringen kanske så småningom blir den oasen för en sådan som jag…


20 juni  2018

Jag blev en smula nyfiken på dagens KF-sammanträde då jag kom på att det var det sista före valet. Nästa KF-möte blir den 17 september.
Så här ser dagens föredragningslista ut:

Ärenden
Föredragande
1. Inkomna medborgarförslag
2. Svar på medborgarförslag – cykelpumpstationer
3. Tertialuppföljning 1 januari - april Vingåkers kommun
4. Kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021
5. Beslut om skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i
och med regionbildning i Sörmland
6. Svar på motion – Sportcenter och badhus
7. Svar på motion – Revidering av VA - Plan
8. Revidering av VA - plan för Vingåkers kommun
9. Årsredovisning 2017 – Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
10. Ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 2017
11. Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltrafiken
Etapp 2
12. Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
– Mandatperioden 2019 - 2022
13. Gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning för Flens, Gnesta och
Vingåkers kommuner
14. Arvoden röstmottagare i Vingåkers kommun

Inkomna ärenden och delgivningar

15.Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande
– lokaler och utemiljö på Slottsskolan F-6
16. Delgivningar
17. Begäran om entlediganden

Valärenden
18. Fyllnadsval


5 maj 2018

Man vill ju gärna tro att Vingåker i den Sörmländska myllan är en friluftskommun av rang. Naturvårdsverket har nu i april gett ut sin rapport ”Sveriges friluftskommun 2018”.

Tänkte det kunde vara intressant att se hur det ser ut.

3 områden undersöktes av proffs och poängsattes. (Max 32)
Planer för friluftsliv (max 11poäng).  Vingåker 4,5 Poäng
Information och samarbete  (max 7 poäng) Vingåker 3,5 Poäng
Aktiviteter inom friluftsliv (max 14 poäng) Vingåker 5,0 Poäng
  
Syftet är gott och sägs vilja stimulera kommunernas arbete med att nå de nationella friluftslivspolitiska målen.
204 kommuner av 290 fullföljde hela enkäten (70%), 2017 82%.

Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning.

Med friluftsorganisation menas ideell organisation som har till huvudändamål eller som i en väsentlig del av sin verksamhet bedriver eller främjar långsiktigt hållbart friluftsliv.

Särskilt friluftsområde är ett område med värden för friluftslivet som är skyddat som naturreservat eller i detaljplan.

En titt i tabellverket visar att Vingåker vare sig inom landet eller länet intar någon framskjuten placering. Det finns säkert bra förklaringar till det och 2018 visar en förbättring mot tidigare år.

Men visst vore det smutt om Vingåker kunde återfinnas på en framskjuten placering bland länets och landets fritidskommuner.
Åke


Kommunens Facebook-sida

Ser man på - trots att jag nu bott i kommunen i flera år har jag inte förrän nu (feb 2018) fått reda på att kommunen har en egen FB-sida där man som kommuninvånare kan ge kommentarer.
Nåväl - här länken som tar dig till kommunens FB-sida.

Om du klickar på länken så hamnar du på ""startsidan" - där du i vänsterspalten kan se rubriken "Inlägg" som om du klickar på den länken gör att du kan i en högerspalt får se de senaste inläggen som kommit in.
Om du så överst i högerspalten - klickar på "inlägg från besökare" - så får du ta del av många fler kommentarer - och även svar från kommunen på ställda frågor.

Bra initiativ från Vingåkers kommun som jag hoppas fler vill ta del av och som jag ser det - ger ett intryck av en kommun där alerta medborgare bryr sig om sin tillvaro…
BW