Motion till kommunfullmäktige i Vingåkers kommun

Mer resurser till förskola och skola

Bakgrund

Förskola och skola behöver mer resurser.
Tidiga insatser och stöd för barn är ofta bättre ur såväl mänskliga som ekonomiska aspekter än att behöva göra ännu större och dyrare insatser senare.
Barnens bästa skall sättas främst i enlighet med Barnkonventionen.
Barnen är allas vår framtid och det är dags nu att i handling visa detta.
Förstärk barnens förutsättningar att växa upp till välmående, kunniga och trygga vuxna.

 
Vi föreslår en snabbutredning främst inom följande tre områden för att finna extra resurser till förskola och skola:

Återgång till tidigare avtal med Katrineholms kommun avseende Räddningstjänsten.
Minska kostnaderna för den politiska organisationen.
Barn- och Utbildningsförvaltningens hyresavtal.

 

 

Yrkande
Snabbutred hur extra resurser till förskola och skola kan tillföras.

 

Vingåker 2013-09-30


Motion från VtL om att införa prao för eleverna vid Vidåkersskolan.

Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om arbetslivet. Inget annat kan överträffa att få vistas på en arbetsplats, vara en del i ett lag och ha vuxenkontakt under minst en veckas tid. Prao bidrar även till en ökad kontakt mellan olika generationer.
Det kan även vara ett stöd för elevens kommande studie och yrkesval samt stödja den personliga utvecklingen.
Elevernas behov av kunskaper och medvetenhet om sig själva, samt om samhälle och arbete.Verksamheten skall syfta till att så långt som möjligt hjälpa eleverna bland annat till att orientera sig om arbetets betydelse för människan och samhället.
Om olika arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter. Få erfarenheter om de villkor som finns för demokrati, inflytande och olika ansvar inom arbetslivet Lära sig att förstå de normer och regler som gäller i arbetslivet och att öka elevernas kännedom och motverka begränsningar i studie och yrkesval som beror på statustänkande och social/kulturell bakgrund.
Med prao så får eleverna en tydligare samhällsförankring då en del av eleverna i slutet av grundskolan står ofta nära yrkeslivet pga dom inte läser vidare. Det finns väldigt lite sommarjobb för ungdomar inom Vingåkers kommun och ingen större arbetsmarknad för 15-18 åringar.
Att få fram platser i näringslivet kan vara svårt och ta tid, men om skolan och förvaltningen motiverar varför prao är så viktig kan det vara lättare att få fram platser. För företagens del så handlar det om framtidens arbetskraft och att eleven kommer ut i arbetslivet är en förmån för eleven, företagen och kommunen.
Så därför yrkar jag på att:

Det införs prao för eleverna på Vidåkersskolan med start ht. 2013.

1 vecka för åk.8 på hösten.

1 vecka för åk.9 på hösten och 1 vecka på våren.

Vingåkers kommun tar fram ett antal garanterade platser inom kommunen.

Vingåkershem tar fram ett antal platser inom dess företag.

Kostnaden för mat/resor tas i första läget från Ks pott för oförutsedda för att sen läggas in i BoU:s budget till kommande år.
Vingåkers kommun kontaktar alla företag i kommunen för att få fram ett antal platser.

Vingåker 4 feb. 2013
Fredrik Appelgren 
Kf-ledamot för VtL 
Vägen till Livskvalitet


2/5-11

Härmed yrkar Vtl på att det inrättas en "resurs" tjänst i skolorna i Vingåkers kommun.

Till HT-11.

 

Med anledning av det ökande användandet av tobak,alkohol och droger i allt lägre åldrar.

Denna tjänst skall tillsättas av person med adekvat utbildning.

 Exempel på vad denna "resurs" skulle kunna arbeta med:

Att förebygga och förhindra mobbning
Att förebygga och förhindra rökning på skolornas område. 
Att förebygga och förhindra alkohol på skolornas område
Att förebygga och förhindra droger på skolornas område.
Att vara ett stöd för elever med utanförskap. 
Att vara skolans länk till polisen. 
Att vara skolans länk till föräldrar. 
Att vara en extra "resurs" i klassrummen. 

 

Kommunpolisen jobbar mycket med detta i förbyggande åtgärder och ställer sig mycket positiva till denna motion.

Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl (Vägen till livskvalitet)

 

 

Motion från VtL ang. anordnade av skolstartsevenemang.

Det skall vara kul att börja skolan efter sommarlovet,man skall se fram emot 
att få träffa sina "gamla" kompisar och att få träffa nya kompisar. 
Skolan skall och är en del av ens liv och man skall minnas och se tillbaka på sin skoltid med glädje. 
Man skall se fram emot att få börja skolan och fortsätta sitt lärande.Och utvecklas. 
Skolan skall ligga en varmt om hjärtat och man skall kunna minnas sin skoltid på ett positivt sätt, då kan man förmedla denna känsla till sina barn. Skolan skall kunna vara en anledning till att man flyttar tillbaka till Vingåker,för man vill att ens barn skall få uppleva samma lärande och glädjen som fanns när man gick i skola i Vingåkers kommun. Att få en positiv attityd till skolan kan i många lägen vara svårt,men vi måste försöka. Det handlar om våra barns framtid. Man skall inte bara se fram emot att få sluta skolan och ge sig ut i den stora vida världen. Man skall även se fram emot att få börja skolan. Livet är ett långt lärande och skolan är en stor del av ens liv.Och då skall den tiden göras till den bästa möjliga för eleven. Jag tror att kan man ge eleven en positiv bild av skolan så har man vunnit väldigt mycket. Man får även en annorlunda skolstart då eleverna blandas vid detta evenemang där man lär känna varandra på ett annorlunda sätt. Tex. så kan man anordna olika uppgifter där man blandar 7-8-9 med varandra. Pedagogerna kan anordna olika stationer där dom blir presenterade för "sina" nya elever.Listan kan göras lång,det är bara fantasin som sätter sina gränser. Anser även att man skall blanda in det lokala näringslivet i detta evenemang. Det kan ge eleverna en inblick för framtiden.

Därför yrkar jag på att:
Det avsätts 50.000:- till varje läsårsstart till Vidåkersskolan för att anordna ett skolstartsevenemang. 
Att detta evenemang samordnas mellan elevrådet,rektor samt förvaltningschefen. 
Jag förväntar mig även att utredningssekreteraren kontaktar motionären innan ärendet kommer upp i Kommunfullmäktige. 

Fredrik Appelgren Kf-ledamot för VtL