KF-möte maj 2017

Söndag - vad är det med det då - söndagar är ju lika vanligt förekommande som - måndagar…
Men denna söndagsfrukost kommer jag plötsligt på att "i morgon är det KF-möte" och får funderingar om att kanske göra mig ett besök.
Och så hamnar jag i en kort pratstund med mig själv om "hur kan en sådan märklig tanke komma upp?"
Kommer inte fram till någon begåvad slutsats om det - men eftersom tanken kom upp anser jag i alla fall att det kan vara klokt att - innan - ta reda på vad som kan tänkas avhandlas på mötet i morgon.
Öppnar alltså Vingåkers kommuns (nya fina) hemsida och klickar mig fram till:

Ärenden
- Val av justerare
- Frågor från allmänheten
- Frågor från fullmäktigeledamöter
- Förslag till reviderad renhållningsordning för Vingåkers kommun
- Förslag till reviderad renhållningstaxa
- Förfrågan om aktieköp Inera AB
- Förslag på brandskyddspolicy för Vingåkers kommun
- Svar på remiss gällande Landstinget Sörmlands ansökan till regeringen om att bilda region
- Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst
- Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland
- Avgifter och villkor för uthyrning av portabel scenvagn
- Svar på interpellation om upphandling av skolskjutsar
- Svar på interpellation med anledning av byggprojektet Sjögölet i Baggetorp
- Svar på interpellation angående tomter och byggen av egnahem inom Vingåkers kommun
- Motion angående enskilda avlopp
- Begäran om entlediganden
- Fyllnadsval

Jaha - mumlar jag till mig själv - och försöker känna efter hur "kroppen" reagerar inför denna radda ärenden. Just ingenting - tja "reviderad renhållningsordning" och "reviderad renhållningstaxa" kan jag väl ana kan komma att påverka mitt framtida boende i Vingåker. Kanske också en eventuell ändring av "brandskyddspolicy för Vingåkers kommun".

Övriga frågor verkar inte uppbåda några större förväntningar som påverkar känslolivet. Mitt alltså…
Medan jag sitter där och tittar på föredragningslistan så pirrar det faktiskt till lite om "Förfrågan om aktieköp i Inera AB".
Ett företagsnamn jag aldrig tidigare hört talas om.
Den som är nyfiken tar gärna reda på - och om du också är nyfiken så…
Inera AB

…där du då bl a kan läsa: 
"Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Bolaget ska inom ramen för de kommunrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c§ kommunallagen agera affärsmässigt.
Bolaget får bara när det är förenligt med kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare."    
     

Och blir sittandes en stund i funderingarna om KF-ledamöterna - som jag - har kollat bolaget "på nätet" men också om de har minsta begrepp om innehållet i de paragrafer som det hänvisas till.

"Ja men självklart Wimsegård"  - säger jag till mig själv och lägger till: "För i kommunfullmäktige i Vingåker sitter enbart  hedervärda och plikttrogna ledamöter som aldrig i livet skulle släppa igenom ett ärende utan att vara fullständigt uppdaterade och klara över vad de beslutar!"

Medan jag fyller på kaffemuggen funderar jag lite över om jag var ironisk där…     


Kommentar har inkommit - som du kan läsa här…