9 maj 2017

Om nyföretagande i Södermanland

Vi har tidigare kunnat läsa i rapport från  SKL att:
"Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstill-fällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling.
Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket presenteras
regelbundet statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner.
Nedanstående tabell visar hur bl a företagsklimatet i
Vingåker har bidragit till etablerandet av alla sorters nya företag i Vingåker för både 2015 och 2016. Både kommunen och de lokala partierna i Vingåker borde vara intresserade av att underlätta etablerandet av så många företag som möjligt för att kommunens vision av tillväxt skall kunna infrias.

I tabellen kan man utläsa att per 1000 invånare är 6 av länets 9 kommuner bättre än Vingåker (4,2) på nystartade företag.

Antalet nystartade företag i Vingåker 2016 var 38 st vilket är näst sämst i klassen (länet). Oxelösund är sämre.

Rimligt vore att partierna i kommunen i sina valprogram inför kommande val berättar för väljarna vilka åtgärder man 
avser genomföra för att öka kommunens attraktivitet inom länet och därmed bidra till en än mer expansiv utveckling.
/Åke