BoU-nämnden stärker för skolutveckling

Under 2015 tog barn- och utbildningsnämnden med sin förvaltning stora kliv för att förbättra kommunens skolor och förskolor. Nämnden har tagit fram en ny vision, utbildningsinsatser har gjorts och nya arbetssätt har etablerats. På sikt ska det leda till fler elever som uppnår gymnasiebehörighet. 

På Barn- och utbildningsnämndens möte igår togs beslut om verksamhetsberättelsen för år 2015. I verksamhetsberättelsen står det om det arbete som har genomförts med tre prioriterade områden.

– Vi har tagit fram en vision som tydligt beskriver vad vi har för förväntningar på oss som uppdragsgivare och vad förvaltningens arbete ska leda till. Visionen är förankrad i läroplanen och vårt kunskaps- och värderingsuppdrag, berättar Barn- och utbildningsnämndens ordförande Helena Edrenius. 

Visionen ska gälla fram till år 2020 och lyder:

”I våra verksamheter finns det plats för alla
Alla får höras, synas, vågar prata och har vänner
Här får alla lust att lära
Varje dag är viktig och inget är försent”

Utifrån visionen har förvaltningschefen, skolledarna och övrig personal på Barn- och utbildningsförvaltningen fått skriftliga uppdragsbeskrivningar.

Gemensamma utbildningsdagar

Förvaltningschef Lena Sahrblom och nämndens ordförande Helena Edrenius har hållit i gemensamma utbildningsdagar med Barn- och utbildningsnämnden, förvaltningens ledningsgrupp och förvaltningskansliet. Områden som diskuterats och fördjupats tillsammans är resursfördelning, kommunens styrmodell, elevhälsoarbetet och lagstiftning och nya bestämmelser kring nyanlända.

– Det har varit väldigt bra samtal som vi har haft tillsammans och på det här sättet får vi en och samma grund att stå på, säger Helena Edrenius.

Några gånger om året ska politikerna besöka verksamheterna för att med gemensamma frågeställningar lyssna hur verksamheten fungerar och utvecklas. De svar som politikerna får blir sedan underlag till samtal i nämnden om visionen.

– För att förbättra vårt arbete med normer och värderingar, trygghet och trivsel för eleverna, påbörjade vi 2015 ett treårigt projekt med Friends. I projektet kartlägger vi varje skola för att kunna sätta upp mål som ska förbättra vårt värdegrundsarbete, berättar Lena Sahrblom.

Satte fokus på klassrumsarbetet

Under året har rektorerna i grundskolan även arbetat med RektorsAkademien Utveckling för att förbättra arbetet och få verktyg som gör uppdraget som rektor enklare och tydligare. I utvecklingsprogrammet görs observationer på respektive skola som rektorerna sedan analyserar och arbetar med tillsammans i gruppen och med förvaltningschefen.

Inför läsåret 2015/2016 införde Barn- och utbildningsförvaltningen nya verktyg för rektorer och lärare, underlag för medarbetarsamtal, klassrumsobservationer, kollegial granskning och bedömning. Nya lönekriterier togs fram och förankrades med fackliga företrädare.

– Med det nya arbetssättet drog vi ner på administrativa uppgifter för rektor vilket ska ge mer tid för klassrumsarbetet, säger förvaltningschef Lena Sahrblom. Nu har vi ett och samma arbetsmaterial för samtliga rektorer och lärare. En nyckel till att lyckas är att vi arbetar tillsammans och strukturerat.

För en ökad likvärdighet

Inom nämndens prioriterade områden finns ”stärkt likvärdighet i förskolor och skolor”. I det uppdraget har förstelärarna i skolan fått bättre förutsättningar. Under pågående läsår träffar förstelärarna regelbundet sina ämneskollegor, från alla kommunens skolor.

På ämnesträffarna förs diskussioner om forskning, bedömning, planering, satsningar, elevsyn, attityder med mera. Inspiration och infallsvinklar till träffarna får förstelärarna bland annat genom att delta på nationella ämneskonferenser.

– Förutom ämnesträffarna har förvaltningen med rektorerna ett gemensamt program för alla lärares kompetensutvecklingsdagar. De handlar bland annat om elevhälsoområdet, lärmiljöer, arbete med nyanlända och formativ bedömning, berättar Lena Sahrblom.

Eleverna ska vara i fokus 

Även inom förskolan pågår ett utvecklingsarbete med professionsutvecklare, språk- och mattepiloter, sagopedagoger och gemensamma utbildningsdagar. Projektet giftfri skola, tillsammans med Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen, är en viktig satsning för oss, för att få till bra miljöer för våra unga barn, säger Lena Sahrblom. 

– Syftet med alla insatser är att vi nu har ett mer systematiskt sätt att utveckla för att förbättra våra verksamheter med och för våra barn. Vi behöver bra skolor i vår kommun och med gemensamt arbete kan vi lyckas. Det är barnen och eleverna som ska vara i fokus, säger Helena Edrenius. 

Lägger till en text från DN:

Sverige behöver sadla om vad gäller skolpolitiken. Vägen framåt är inte små förändringar här och där – vi behöver bryta med dagens skola som i grunden är genomsyrad av ett felaktigt tänk. Som Inger Enkvist skrivit om vid flera tillfällen – Sveriges skolpolitiska ideologi har misslyckats: ”Vi måste våga säga att ingen elev har rätt att frånta andra elever deras rätt till utbildning. Det behövs mod att ompröva ideologier som slagit fel och som har skadat landet. (...) Trots välkända problem och en förödande OECD-rapport har ingen åtgärd vidtagits som kan rätta till problemet.” (SvD 1/12-15)